top of page

Stipendija

2020m. buvo įkurtas Kristupo Gutausko paramos fondas, kurio vienas iš tikslų - skatinti odontologijos ir veido žandikaulių chirurgijos mokslinę veiklą. Mes nuoširdžiai tikime, kad skatindami mokslinę veiklą universitete ir už jo ribų, visi galime prisidėti prie tvirtesnės Lietuvos odontologijos bendruomenės kūrimo bei mūsų pacientų gerovės.

 

Antrus metus iš eilės komitetas planuoja skirti paramą studentų, gydytojų rezidentų bei jaunųjų gydytojų moksliniams tyrimams atlikti ir jų rezultatams publikuoti. Tikimės paskatinti jaunuosius mokslininkus aktyviai ieškoti naujų atsakymų bei tęsti savo pradėtus tyrimus.

Teikti paraiškas paramai gali visi LSMU ir VU odontologijos fakultetų studentai, gydytojai rezidentai, bei jaunieji gydytojai odontologai (iki 5 metų po studijų baigimo), bendradarbiaujantys su minėtų universitetų mokslininkais.

Parama gali būti skirta:

  • mokslinio darbo įgyvendinimui reikalingų sąnaudų padengimui (pvz.: tyrimui reikalingi įrenginiai ar programinė įranga, medžiagos, laboratorijos įkainiai ir kt.)

  • jau atliktam moksliniam darbui pristatyti (pvz.: konferencijos dalyvio mokestis ar kelionės išlaidos, pristatant pranešimą mokslinėje konferencijoje ir kt.).

2022m. bus steigiamos dvi stipendijos iki 3000eur. Darbus vertins kompetentinga mokslinė komisija, bei fondo valdyba.

Paraiškas paramai gauti prašome siųsti adresu stipendija@kgfoundation.lt iki 2022.12.01. Paraiškos bus perduodamos komisijos narių komandai ir finansavimas suteikiamas tik atrinktiems darbams. Atrinkti darbai bus skelbiami nuo 2022.12.15.

Mokslinis darbas turėtų būti odontologijos ar veido žandikaulių srities tema. Darbo tema turi būti nauja, aktuali ir inovatyvi. Turėtų būti iškelta aiški problema ir tyrimo tikslas. Paramą gauti pretenduojantis tyrėjas turi būti aiškiai nusimatęs ir aprašęs planuojamą tyrimo metodiką ir galimas išlaidas. Taip pat turėtų būti aprašomi tikėtini tyrimo rezultatai ir tyrimo nauda (remiantis literatūros duomenimis).

Jau atlikto mokslinio darbo pristatymo kaštams kompensuoti: reikalingas pilnai paruoštas mokslinis straipsnis arba jo santrauka bei planuojamų išlaidų sąskaitos arba detalizacija.

Tyrėjams taip pat gali būti suteikta kompensacija lygi jų asmeninių lėšų daliai, panaudotai rengiant mokslinį darbą ar jį pristatant. Kompensacija ar jos dalis iš fondo lėšų gali būti dengiama tyrėjams pateikus išlaidų sąskaitas.

Teikiant paraišką reikalinga:

  1. Užpildyta paraiškos forma.

  2. Paramai tyrimo išlaidoms finansuoti - mokslinio tiriamojo darbo įvadas ir tikslas, planuojama metodika (su aiškiai aprašytais kaštais), tikėtini rezultatai ir tyrimo nauda (remiantis literatūros duomenimis).

  3. ​Paramai mokslinio darbo pristatymui - paruoštas mokslinis straipsnis arba pranešimo santrauka, pristatymo planas ir jo aprašymas (pvz. konferencijos aprašymas) bei išlaidų detalizacija.

Finansavimo tvarka ir lėšų įsisavinimas: 

  • Fondo lėšomis bus apmokamos paramą laimėjusių tyrėjų pateiktos sąskaitos (ar jų dalis).

  • Tyrėjai įsisavinę paramą, turės pristatyti fondui veiklos ataskaitą (joje laisva forma turėtų būti nurodomas darbo baigtumas, gauti rezultatai, darbo pristatymo galimybės ir planai, tyrimo praktinė nauda ir inovatyvumas).     

kgfoundation.jpg

Paraiškas paramai gauti prašome siųsti adresu stipendija@kgfoundation.lt iki 2022.12.01.

bottom of page